Verwerking van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, "GDPR" (of "GDPR") stelt een aantal regels vast met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Privacybeleid

BĂO ACADEMY

Informatie over BĂO (hierna “de verwerkingsverantwoordelijke” genoemd):

BĂO ACADEMY BV

Bischoffsheimlaan 1-8

1000 Brussel

Tél. +32 2 289 68 25

E-mail: info@baoacademy.be

Btw-identificatienummer: BE0646.917.051

       i.            Vanwaar dit privacybeleid?

BĂO ACADEMY of afgekort BĂO maakt deel uit van spmt arista, dat in januari 2020 Cohezio werd.

BĂO biedt een brede waaier aan opleidingen en coachingprogramma’s in een professionele context (B2B).

Vertrouwelijkheid van gegevens is een van de waarden en missies van BĂO. Daarom hechten we veel belang aan de privacy.

In het kader van onze activiteiten verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Privacywet” genoemd) en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Verordening” genoemd).

Wij zijn ons ten volle bewust van onze verantwoordelijkheid om een optimale bescherming te verzekeren van de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen voor wie wij gegevens bewaren, en stellen alles in het werk om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG” genoemd, volgens het Nederlandstalige acroniem).

Het doel van dit beleid is uit te leggen hoe we bij BĂO de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen in het kader van onze opdrachten verwerken (o.a. verzamelen, gebruiken en bewaren) en welke maatregelen wij nemen om hun privacy en veiligheid te waarborgen.

 

    ii.            Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

1.   De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. BĂO is uw verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verbinden ons ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen en om te voldoen aan de verplichtingen van de Privacywet en de Verordening. Wij verbinden ons er ook toe om uw gegevens te verwerken en op te slaan op een manier die in verhouding staat tot de doeleinden waarvoor u ze aan ons verstrekt.

2.   De verwerker

De verwerker is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op verzoek en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. We hebben onze verwerkers zorgvuldig gekozen. Elke verwerker moet voldoende garanties bieden met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in het kader van de gegevensverwerking.

3.   Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of corruptie van gegevens of identiteitsdiefstal, met name door virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op computersystemen of cloudportalen.

Niettemin zijn wij, overeenkomstig de Verordening, ertoe verplicht om elke inbreuk op de beveiliging die een risico kan vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen te documenteren en aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit mee te delen binnen de in de Verordening vastgestelde termijnen.

   iii.            Welke persoonsgegevens worden verzameld, en hoe?

Onder “persoonsgegevens” wordt alle informatie begrepen betreffende een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden (hierna “gegevens” genoemd).

Wij verzamelen uw gegevens met name wanneer u een aanvraag doet in verband met onze opleidingen, wanneer u onze website bezoekt, enz.

Voor een goed beheer van uw aanvragen en onze opleidingen verzamelen wij de volgende categorieën van gegevens:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail, adres, enz.);
 • gegevens over persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld: pasfoto, leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, enz.);
 • gegevens over de mentale of algemene gezondheid (in het kader van de uitvoering van het contract);
 • beroep en tewerkstelling;
 • onderwijs en opleiding;
 • financiële gegevens en facturatiegegevens;
 • levensstijl, hobby’s, enz.;
 • opname van beelden en geluiden (in het kader van de uitvoering van het contract).

   iv.             Wat zijn de doeleinden van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens?

Of u nu een klant, een dienstverlener, een mogelijke toekomstige klant of een derde bent, BĂO verwerkt alle noodzakelijke persoonsgegevens om:

 • aan direct marketing te doen;
 • aan klantenprospectie te doen;
 • uw contacten met onze diensten te beheren, op uw verzoek, ongeacht het gebruikte kanaal;
 • uw klantenfiche bij BĂO te beheren;
 • te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn;
 • de kwaliteit van onze producten en diensten te controleren en te verbeteren;
 • interne en externe rapportering mogelijk te maken;
 • aan onze boekhoudkundige verplichtingen te voldoen;
 • onbetaalde facturen te vermijden;
 • uw veiligheid en die van uw gegevens te garanderen;
 • het beheer van onze archieven te garanderen.

     v.            Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. BĂO deelt uw persoonsgegevens niet buiten de instelling, behalve wanneer dit op grond van de wet of een gerechtelijk bevel verplicht is.

Daarnaast hebben we alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

BĂO geeft een deel van uw gegevens door aan haar onderaannemers wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de werking van bestaande applicaties of beheersystemen waarop wij hebben ingetekend.

De gegevens mogen uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden aan deze derden worden meegedeeld, binnen de grenzen van de rechtmatigheid en met inachtneming van de fundamentele rechten zoals het beroepsgeheim en de passende waarborgen die door de AVG worden vereist.

   vi.            Rechtmatigheid van de verwerking

BĂO gebruikt uw gegevens alleen op basis van ten minste één van de volgende gronden, in overeenstemming met artikel 6 van de AVG:

 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn;
 • u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van BĂO, waarbij wij altijd streven naar een evenwicht tussen die belangen en respect voor uw privacy.

Wij verbinden ons ertoe om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, om ze uitsluitend voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en legitieme doeleinden te verwerken en om ze ook later niet te verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

vii.            Bewaren van uw gegevens

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om aan het doel dat we nastreven, te voldoen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als wettelijk bewijs in geval van een geschil, maar we zullen ze niet actief gebruiken.

viii.            Wat zijn uw rechten?

In artikelen 12 tot en met 22 van de AVG worden verschillende rechten voor betrokkenen zoals uzelf gewaarborgd.

Desalniettemin zijn sommige van deze rechten onderworpen aan wettelijke voorwaarden. Ze kunnen worden uitgeoefend onder de voorwaarden die in de regelgeving zijn vastgesteld, en mogen geen inbreuk vormen op de rechten en vrijheden van derden (beroepsgeheim, privacy, enz.).

Als betrokkene heeft u in het bijzonder de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door BĂO worden verwerkt:

Recht op informatie: In overeenstemming met het principe van transparantie van de AVG heeft u recht op duidelijke informatie over de gegevens die door BĂO over u worden opgeslagen en verwerkt.

Recht op toegang tot persoonsgegevens: U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en een gratis kopie te verkrijgen.

Recht op verbetering: U heeft het recht om te verzoeken dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en om onvolledige gegevens te laten vervolledigen.

Recht op verwijdering: U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden de verwijdering van uw gegevens te vragen, met name wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. Belangrijk is echter wel dat dit recht op verwijdering of om vergeten te worden, moet wijken voor hogere belangen en rekening houdt met de wettelijke bewaarplicht van BĂO.

Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om te vragen dat het gebruik van sommige van uw gegevens wordt opgeschort, indien nodig tijdelijk, met name wanneer deze worden betwist (met uitzondering van de bewaring van gegevens).

Recht om uw toestemming in te trekken: Voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, hebt u ook het recht om uw toestemming te allen tijde weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Alleen als de verwerking wordt uitgevoerd op basis van uw voorafgaande toestemming of voor de uitvoering van een contract, hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens weer op te vragen in digitaal formaat voor persoonlijk gebruik of om ze naar een derde partij van uw keuze door te sturen, voor zover dit technisch mogelijk is.

   ix.            Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen

 • via e-mail op het volgende adres: info@baoacademy.be
 • of per post op het volgende adres: BĂO – Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

Indien u van mening bent dat BĂO uw persoonsgegevens niet conform de geldende regelgeving heeft beschermd en/of verwerkt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL

Telefoon: 02/274.48.00

E-mail: contact@apd-gba.be

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

     x.            Update

BĂO kan te allen tijde haar privacybeleid aanpassen. Wijzigingen zullen altijd duidelijk worden gecommuniceerd aan de Gebruikers in dit privacybeleid.

Overzicht van de wijzigingen

Versie Beschrijving van de wijziging Goedkeuring Datum van uitgifte
V1 AVG – 1.1 F. Guillick 25/05/2018
V2 AVG – 1.2 F. Guillick 22/06/2020
V3 AVG – 1.3 F. Guillick 24/04/2022
V4 AVG – 1.4 F.Guillick 01/02/2023