băo academy

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Algemene verkoopsvoorwaarden

De offerte wordt definitief met de handtekening van de 2 partijen en dient als bestelbon. De huidige bestelbon is drie maanden geldig. De datum van de interventie zal bepaald worden na ontvangst van de door jou ondertekende bestelbon.

De prijzen van onze producten en diensten worden aangeduid zonder belastingen en in euro’s.
Băo academy behoudt zich het recht voor die prijzen op elk moment te wijzigen na kennisgeving.

Onze facturen zijn te betalen binnen dertig dagen. Băo academy kan echter beslissen om de uitvoering van een bestelling afhankelijk te maken van de volledige of gedeeltelijke voorafbetaling van de factuur, volgens de vastgelegde modaliteiten op het ogenblik van de bestelling.
Onze facturen kunnen worden betaald met een overschrijving:
Bank : Nagelmackers
IBAN : BE64 1325 5369 6552
BIC : BNAGBEBB

Indien er na afloop van de termijn niet werd betaald, zal van rechtswege een interest van 15% per jaar verschuldigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien zal het bedrag van elke factuur die na afloop van de termijn niet is betaald, worden vermeerderd met 10%, met een minimum van € 25,00.

De aangeboden producten en diensten zijn conform de geldende Belgische wetgeving.
Băo academy kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet-uitvoeren van het gesloten contract in geval van onbeschikbaarheid van een dienstverlener, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking van met name de transportdiensten en/of communicatiediensten en –middelen, overstroming, brand.

Elke annulering door de klant voorafgaand aan de prestatie zal worden gefactureerd volgens de volgende regels:
– annulatie tussen de 30 dagen en 60 dagen voorafgaand aan de opleiding, factureert băo academy 25%,
– annulatie tussen de 15 dagen en 1 maand voorafgaand aan de opleiding, factureert băo academy 50%,
– annulatie binnen de 15 dagen voorafgaand aan de opleiding, factureert băo academy 100% van het totaalbedrag

Voor elke prestatie die niet opgenomen is hierboven in het detail van de interventie zal er een nieuwe bestelbon worden opgesteld.
Vertaling: al onze documenten zijn opgesteld in één landstaal. De vertaalkosten naar een andere taal worden altijd apart gefactureerd (nieuwe bestelbon).

Băo academy verbindt zich ertoe de informatie van hun klanten niet door te geven aan derden. Die is confidentieel. De informatie zal door haar interne diensten enkel worden gebruikt om hun bestellingen te verwerken en om de communicatie en het aanbod voor de klanten te versterken en te personaliseren.
Het klant heeft het recht op toegang tot, verbetering van en verzet tegen zijn persoonlijke gegevens.
De klantengegevens zijn niet beschikbaar online. Om toegang te krijgen tot die gegevens, volstaat het ons die te vragen per brief, fax of e-mail met vermelding van naam, voornaam en adres.

Elke klacht moet schriftelijk worden gericht aan Băo academy, Bischoffsheimlaan, 1-8 te 1000 Brussel, binnen de acht dagen volgend op de datum van de prestatie.

In geval van betwisting tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Băo academy respecteert de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. De gegevens die je invult worden enkel gebruikt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken. De persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden behoudens voor de toepassing van wettelijke of reglementaire bepalingen. De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig voorzien in de wetgeving. Je hebt steeds het recht om je persoonlijke gegevens altijd raadplegen, verbeteren of vervolledigen.

Administratieve informatie

Băo academy
Bischoffsheimlaan, 1-8 1000 Brussel
Tel. +3222896825
E-mail : info@baoacademy.be
Btw-identificatienummer : BE-0646.917.051